När designfälten talar om “design med människan i centrum” så avses att utgångspunkten för designarbetet ligger på människan och hennes behov istället för att fokus ligger på teknologin. Lovvärt förstås, men knappast tillräckligt. AI-åldern kräver en högre ambitionsnivå än så.

Människan är inte frikopplad från resten av de biologiska varelser och system som samexisterar med oss på den här planeten. I takt med att vi förstår mer och mer av hur våra handlingar påverkar andra varelser — både växter och djur — blir det tydligt att det inte är hållbart att sätta enbart människan i centrum. Det blir relevant att…

Pontus Wärnestål

Director of Service Design and Human-Centered AI at inUse. PhD and Associate Professor at Halmstad University. Father of two. I ride my bike to work.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store